We're sorry but your browser is no longer supported. We recommend installing Microsoft Edge, or the latest version of either Google Chrome, or Firefox.

Algemene Voorwaarden

Bij het bezoeken of gebruiken van deze website ga je akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden:

Huisreglement Radar Jouw veiligheid is belangrijk voor ons. Daarom stelden we enkele huisregels op die gelden voor alle bezoekers van eventlocatie Radar. Op het terrein en in het gebouw, is onderstaand huisreglement van kracht. Door het betreden van dit terrein en/of het gebouw, verklaart u zich akkoord met onderstaande regels. Iedere overtreding op het huisreglement kan leiden tot een sanctie, waaronder het eenmalig of permanent ontzeggen van de toegang tot de eventlocatie (zonder dat een terugbetaling mogelijk is). Voor ongepaste zaken die niet beschreven staan in dit huisreglement, beslist de directie over de te nemen maatregelen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de principes van de goede huisvader en de geest van dit reglement. 1. De minimumleeftijd om Radar te betreden is 18 jaar. 2. Het voorleggen van een geldig en origineel paspoort met oog op leeftijdscontrole is verplicht op ieder verzoek. 3. Als bescherming van eigen en andermans veiligheid, kunnen bezoekers gefouilleerd worden. Bij weigering zal de toegang onmiddellijk ontzegd worden. 4. Het is verplicht om jassen, schouder- en handtassen, rugzakken, regenschermen, valhelmen e.d. af te geven bij de vestiaire of lockers. Zonder bewijs worden je spullen niet teruggegeven. 5. Er zal geen toegang verleend worden aan: a. Mensen in bezit of onder invloed van drugs. Binnen en buiten Radar is drugsgebruik ten strengste verboden. We hanteren een ‘zero tolerance policy’. Ook mensen die duidelijk onder invloed van overmatig alcohol zijn, kunnen geweigerd worden. b. Mensen in het bezit van wapens, gevaarlijke voorwerpen of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden. c. Mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt of waarvan wordt vermoed dat ze overlast zullen veroorzaken. d. Mensen die in welke vorm dan ook spanningsvelden of agressiviteit met zich meebrengen. e. Mannen in groep, die niet vergezeld zijn van vrouwelijk gezelschap f. Groepen bestaande uit meer dan vier personen of personen van wie kan worden verwacht dat zij binnen een groep van meer dan vier personen zullen vormen. g. Mensen die niet verzorgd voorkomen. Draag daarom nette en passende kledij bij je bezoek aan Radar. Niet toegestane kledij omvat: petjes, voetbalshirts, trainingspakken, sportschoenen en kleding met groepskenmerkende teksten, tenzij deze kledij bij het thema van de avond past. 6. Volgende zaken zijn niet toegestaan in of rondom Radar: a. Ongewenste intimiteiten, hinderlijk en aanstootgevend gedrag. b. Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie. c. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie op basis van geloof, uiterlijk of geaardheid . d. Het verhandelen van goederen van gelijk welke aard. 7. Bij het verlaten van Radar vragen we: a. Geen vandalisme aan te richten en het terrein onmiddellijk te verlaten. b. Geen geluidsoverlast te veroorzaken en de orde en netheid te respecteren. c. Geen voertuig te besturen in combinatie met alcoholconsumptie. 8. Bij wangedrag of geweld wordt de politie gewaarschuwd. 9. Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen. Consumpties mogen uitsluitend binnen gebruikt worden. Het is ten strengste verboden glazen of consumpties mee naar buiten te nemen. 10. Bij onenigheid of ruzie is de bezoeker verplicht het securityteam in te schakelen. 11. Gedane beschadiging aan eigendommen van Radar of leveranciers, zullen altijd worden verhaald op de dader. 12. Roken is enkel buiten toegestaan in de daarvoor voorziene zones. 13. Voor het maken van foto’s, video’s en/of geluidsopnames, moet men vooraf over een schriftelijke toestemming beschikken. Onrechtmatig verkregen opnames worden in beslag genomen. 14. Voor het voeren van promotieactiviteiten binnen of buiten Radar, moet men vooraf over een schriftelijke toestemming beschikken. Promotieactiviteiten omvatten onder meer het uitdelen van flyers, affiches of ander promotiemateriaal. Indien er geen toestemming is verleend op gedane promotieactiviteiten, kan hiervoor een kost worden aangerekend op basis van de marktprijs. 15. Radar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade van bezoekers. 16. Radar is niet verantwoordelijk voor achtergelaten of vergeten voorwerpen. 17. Zowel binnen als buiten aan het gebouw van Radar, waken op verschillende plaatsen camera’s over ieders veiligheid. De opnames kunnen bij ongevallen, geweldplegingen of noodsituaties aan politie en/of derden worden getoond. 18. De bezoeker gaat ermee akkoord dat hij gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van Radar geeft hij het recht om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Iedereen doet hierbij afstand van het recht op compensatie. Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden gericht tot Radar (The Moon Events BVBA, Blazoenstraat 34 te 9000 Gent). Na drie werkdagen na het ontstaan van de klacht vervalt het ‘klachtrecht’. ----- In Radar hanteren we maximaal geluidsniveau ≤ 100 dB(A) LAeq,60min. Het maximaal geluidsniveau is dus kleiner dan of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min. Het wordt steeds gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. De meting en registratie gebeuren gedurende de volledige activiteit. Dit houdt in: de elektronisch versterkte muziek plus het achtergrondgeluid in de inrichting. De duidelijke, visuele indicatie van het geluidsniveau is minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke. Metingen mogen getoetst worden aan 102 dB(A) LAeq15min. We stellen gratis oordopjes ter beschikking aan ons publiek om hun gehoor te beschermen.