We're sorry but your browser is no longer supported. We recommend installing Microsoft Edge, or the latest version of either Google Chrome, or Firefox.

Privacy Policy

Laatst gewijzigd op 23 april 2018,

 

Eerst en vooral zijn we erg blij dat u geïnteresseerd bent in de webapplicatie van APEREAU (de “Applicatie”). Wij trachten ervoor te zorgen dat u zich niet druk hoeft te maken over de bescherming van uw Persoonsgegevens wanneer u zich registreert in de Applicatie.

 

De registratie in en het gebruik van de Applicatie vereisen de verzameling van Persoonsgegevens. Die omvatten, zonder evenwel limitatief te zijn, uw voor- en achternaam, e-mailadres en bankrekeningnummer.

 

Indien u geen Persoonsgegevens met APEREAU wenst te delen, zal u geen gebruik kunnen maken van de Applicatie.

 

APEREAU verzamelt in ieder geval alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de Applicatie optimaal te laten functioneren.  

 

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop de Persoonsgegevens, die u ons verstrekt wanneer u de Applicatie gebruikt, worden verwerkt. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft in dit verband, verzoeken wij u om contact op te nemen met ons via privacy@apereau.be.

 

Door gebruik te maken van de Applicatie, wordt u geacht de verwerking van uw Persoonsgegevens te hebben erkend in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

Voor de modaliteiten waaronder u gebruik kunt maken van de Applicatie verwijzen wij naar onze Gebruiksvoorwaarden.

 

 

 1. Definities

 

“APEREAU” betekent APEREAU BVBA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelstraat 28, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0426.772.185, titularis van een gebruiksrecht op de Applicatie.

 

“Applicatie” betekent op maat geschreven software. Meer specifiek betreft het de webapplicatie “Aper’eau Personal Account”, waarop gebruikers zich kunnen registreren.  

 

“Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, waaronder elke informatie valt aan de hand waarvan een natuurlijke persoon (ook wel de “betrokkene” of “datasubject” genoemd) wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.

 

“Verantwoordelijke” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679. APEREAU zal gekwalificeerd worden als de Verantwoordelijke die de doeleinden en middelen bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens.

 

“Verwerker” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, die Persoonsgegevens verwerkt namens/in opdracht van de Verantwoordelijke.

 

 

 

 1. De vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens

 

Telkens wanneer u als gebruiker van de Applicatie Persoonsgegevens verstrekt aan ons, zullen wij deze informatie behandelen in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen in het kader van de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

 

We implementeren passende maatregelen en procedures om de Persoonsgegevens, die we via de Applicatie of via elektronische correspondentie verzamelen, te beveiligen en te beschermen.

 

Op deze manier verbinden wij ons ertoe om, in de mate van het mogelijke, illegale verwerking van Persoonsgegevens en onbedoeld verlies of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.

 

Ondanks de voorzorgsmaatregelen kunnen wij evenwel niet garanderen dat uw Persoonsgegevens worden beschermd indien deze gegevens op onbeveiligde wijze buiten de Applicatie worden doorgegeven of op een andere manier worden meegedeeld.      

 

Wij trachten de beveiliging van uw Persoonsgegevens te optimaliseren door de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot personen met een “need-to-know”-basis (bijvoorbeeld: alleen APEREAU en haar werknemers, medewerkers en/of onderaannemers die uw Persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 4 zullen toegang krijgen tot de gegevens).

 

 1. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe lang worden ze bewaard?

 

APEREAU verzamelt uw Persoonsgegevens als volgt:

 

 • wanneer u zich registreert in de Applicatie;
 • wanneer u uw gegevens wijzigt na de aanmaak van uw gebruikersaccount;
 • wanneer u zichzelf toegang verleent tot de Applicatie en er gebruik van maakt;
 • wanneer u een vraag heeft of een klacht wenst te formuleren;
 • wanneer u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de Applicatie.

Wij kunnen de Persoonsgegevens die we via de Applicatie verzamelen combineren met informatie die u ons op een andere manier verstrekt of die derden aan ons leveren. We kunnen deze informatie bewaren in een gecombineerde database of in verschillende afzonderlijke databases.

 

Wij verbinden ons ertoe om de Persoonsgegevens niet langer te bewaren en op te slaan dan noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken en in elk geval niet langer dan een periode van 5 jaar na de laatste keer dat u gebruik heeft gemaakt van de Applicatie.

 

 1. Doelstellingen van de verwerking?

 

APEREAU gebruikt uw Persoonsgegevens in het kader van de volgende doeleinden:

 

 • om u als gebruiker van de Applicatie te registreren;
 • om het gebruik van de Applicatie te faciliteren;
 • om u relevante inhoudelijke en functionele suggesties te kunnen laten doen;
 • om mogelijke klachten en/of vragen te verwerken en te behandelen;
 • om APEREAU toe te laten een evaluatie te maken van haar producten en diensten en deze te verbeteren;
 • voor direct marketing doeleinden van APEREAU, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot het berichten van de gebruikers omtrent opkomende APEREAU events;
 • voor direct marketing doeleinden van de commerciële partners van APEREAU, indien u hiermee heeft ingestemd.

 

 

 1. Doorgifte van Persoonsgegevens?

 

Wij zullen geen Persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.  

 

Wij zullen bovendien geen Persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden dan met uw toestemming. Deze toestemming is niet vereist indien:

 

 • de gegevens worden bezorgd aan een verbonden vennootschap;
 • indien de betreffende gegevens noodzakelijk zijn om werknemers, agenten, onderaannemers, leveranciers of commerciële partners toe te laten een dienst te leveren of een taak te volbrengen in naam van APEREAU, waaronder doch niet beperkt tot het voorzien van marketingsupport, het verrichten van marktonderzoek of het leveren van diensten aan gebruikers;
 • de relevante, toepasselijke wetgeving ter zake dit oplegt of toestaat.

 

Iedere doorgifte van Persoonsgegevens aan een ontvanger zoals hierboven opgesomd is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

 

Wij zorgen ervoor dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de ontvangers de Persoonsgegevens niet kunnen gebruiken voor doeleinden anders dan de in artikel 4 limitatief opgesomde doeleinden en dat deze ontvangers voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen ter bescherming van deze gegevens.

 

Teneinde de beveiliging van de Persoonsgegevens te waarborgen, zullen wij steeds een verwerkersovereenkomst sluiten met bovengenoemde ontvangers.

 

Wij zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de werknemers en medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen onder de vigerende privacywetgeving.

 

 1. Rechten van het datasubject

 

Op grond van zowel de Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens als de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679 heeft u de hierna beschreven rechten. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen vergezeld van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart naar privacy@apereau.com.

 

Wij zullen u binnen een termijn van één (1) maand na ontvangst van het verzoek informeren over de actie die zal worden ondernomen. Deze termijn kan evenwel verlengd worden tot maximaal drie (3) maanden, in welk geval u binnen één (1) maand na het oorspronkelijke verzoek over de redenen van deze vertraging wordt geïnformeerd.

 

Het recht op toegang tot Persoonsgegevens

 

U heeft het recht ons op te dragen om alle Persoonsgegevens te verstrekken die wij over u bewaren, op voorwaarde dat de rechten van andere betrokkenen niet worden aangetast.

 

Het recht op rectificatie van de Persoonsgegevens

 

Wij vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens in onze database zo juist en volledig mogelijk zijn. Indien u van mening bent dat de aan ons verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, wordt u verzocht ons hiervan op de hoogte te brengen zoals hierboven beschreven. Wij zullen uw Persoonsgegevens alsdan zo snel als mogelijk verbeteren of aanvullen.


Het recht om Persoonsgegevens te wissen


U heeft het recht om uw Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in volgende gevallen:

 

 • indien het niet langer noodzakelijk is om de Persoonsgegevens te bewaren met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • in geval van intrekking van de toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking;
 • de verwerking die bedoeld is voor direct marketing; en
 • indien de Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.

 

Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen op het recht om te wissen. Die algemene uitsluitingen omvatten de gevallen waar verwerking noodzakelijk is: 

 

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor het naleven van een wettelijke verplichting; of
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

Het recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken


In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken:

 

 • voor het betwisten van de juistheid van uw Persoonsgegevens;
 • wanneer de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de Persoonsgegevens worden gewist; of
 • indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

 

Indien de verwerking op basis hiervan wordt beperkt, kunnen we uw Persoonsgegevens blijven opslaan. We zullen de gegevens echter slechts verwerken met uw uitdrukkelijke toestemming voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor redenen van wezenlijk openbaar belang.

 

Het recht op bezwaar

 

U heeft het recht om zich te verzetten tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op gegevensoverdracht (“data portability”)

 

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op gegevensoverdracht, zullen wij de Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm doorgeven aan een gegevensverantwoordelijke van uw keuze.

 

Het recht om toestemming in te trekken

 

In de mate dat de wettelijke basis voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens uw toestemming is, heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Deze intrekking heeft evenwel geen invloed op het rechtmatig karakter van de verwerking die heeft plaatsgevonden voor de intrekking.

 

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit

 

U kan te allen tijde contact opnemen met de Belgische Privacycommissie door een e-mail te sturen naar commissie@privacycommission.be of door een schriftelijke aanvraag te richten aan de Privacycommissie, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

 

 1. Third party links

 

De Applicatie kan links bevatten naar websites van derde partijen die niet door ons worden beheerd. Hoewel wij ons best doen om te verzekeren dat zulke links in de Applicatie enkel leiden naar websites die dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorwaarden hanteren als APEREAU, zijn wij niet aansprakelijk voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens, waaronder ook Persoonsgegevens, die u meedeelt op zulke websites nadat u de Applicatie heeft verlaten. Voordat u persoonlijke informatie vrijgeeft, raden wij u aan om de privacyverklaring, indien die bestaat, van de betreffende website te consulteren en voorzichtig te handelen.

 

Als gebruiker erkent u uitdrukkelijk dat elke informatie die u deelt via een applicatie of softwareprogramma dat ervoor zorgt dat de informatie wordt gedeeld (bijvoorbeeld via sociale mediakanalen, via blogs, fora of discussiepagina’s), publiek wordt bekendgemaakt. Dit in overweging nemende, is het zeer belangrijk dat u zorgvuldig handelt met betrekking tot de informatie die u op zulke applicaties of softwareprogramma’s plaatst en dat u inziet dat deze publieke bekendmaking tot gevolg heeft dat anderen zich toegang kunnen verschaffen tot uw informatie.

 

 1. Cookies

 

Wanneer u gebruik maakt van de Applicatie, kan APEREAU u cookies zenden.

 

Een cookie is een kleine hoeveelheid data die vaak een anonieme identifier bevat die wordt verzonden naar uw browser en wordt opgeslagen op uw harde schijf.

 

APEREAU slaat geen Persoonsgegevens op in cookies die gebruikt kunnen worden om personen te identificeren. APEREAU kan echter wel uw onlineactiviteit monitoren voor statistische analyse en om uw gebruikerservaring te verbeteren.

 

Hoewel het gebruik van cookies vereist is om de Applicatie, inclusief al de functionaliteiten, ten volle te kunnen gebruiken, kan u altijd het gebruik van cookies weigeren door de daartoe voorziene instellingen in uw browser aan te passen.

 

Bepaalde cookies, zoals first party functional cookies en performance cookies zijn vereist, andere cookies kunnen uitgeschakeld worden.